BLOGG
 / Viktig melding: Om COVID-19 og driftstjenester hos Braathe Gruppen

Viktig melding: Om COVID-19 og driftstjenester hos Braathe Gruppen

Spredning av koronaviruset i Norge og verden skaper usikkerhet i markedet, og mange har spørsmål knyttet til dette. I Braathe Gruppen er vi bevisste på at våre tjenester også omfatter samfunnskritisk infrastruktur som må holdes i gang. Denne siden oppdateres fortløpende ved endringer. 

  • Braathe Gruppens SLA opprettholdes i henhold til avtale. Gode rutiner gjennom vår beredskapsplan sikrer at våre datasentre går som normalt. Dette betyr at alle tjenester og løsninger er godt ivaretatt og vil fungere optimalt.
  • Våre datasentre på Oslo, Rygge, Kongsberg og i Bodø er bemannet med tekniske ressurser, i tilfelle det skulle bli behov for fysiske endringer.
  • Våre kontorer er bemannet kun til det nødvendige og de ansatte er pålagt å jobbe hjemmefra så langt det er mulig. Vi ber derfor om at eventuelle besøk avtales og avklares på forhånd.
  • Fysisk oppmøte hos kunder begrenses kun til det nødvendige. Vi gjør løpende individuelle vurderinger i samråd med kunder.
  • Videre lytter Braathe Gruppen til råd og anbefalinger fra myndighetene.

En naturlig konsekvens av at “verden står på hodet”, er usikkerhet og bekymring. Mange lurer på hvordan det vil gå med leveranser av alt vi alle trenger i hverdagen. Vi ønsker her å vise deg hvordan vi gjør vårt beste for at leveransen av IT-tjenester ikke skal være en av dine bekymringer.

Våre tjenester omfatter samfunnskritisk infrastruktur som må holdes i gang. Med et kundespekter som strekker seg fra banktjenester og logistikk til nødetater, så blir vi et avgjørende ledd i en leveransekjede som må fungere også i krisetider. På denne siden ønsker vi å gi deg innsikt i hvordan vår beredskapsplan nå trer i kraft.

Midt oppi det hele skal man ikke glemme å ta vare på sine ansatte. Mange må nå jobbe med nye rutiner og kanskje også på en helt ny måte. Noen må plutselig jobbe fra hjemmekontor for første gang? Dette kan være utfordrende, men med fleksibilitet fra alle og gjennom læring blir sluttresultatet så bra som det kan bli når alle er underlagt nye forutsetninger. De ansatte er en av de viktigste ressursene man har, og ved å utruste dem med gode verktøy kan de utføre sine oppgaver til fulle, også fra hjemmekontoret.

Har du spørsmål, ta kontakt med din kunderådgiver.

Lykke til i en litt annerledes jobbhverdag. Husk å ta vare på hverandre.

Sist oppdatert 18.03.20 klokken 18:30

IMPORTANT NEWS: ABOUT COVID-19 AND BRAATHE GRUPPEN SERVICES

The spread of the corona virus in Norway and the world, creates unpredictability in the market, and arises a plethora of questions.  Braathe Gruppen is both well aware and conscious of the fact that our services include critical infrastructure that must be maintained and kept up to date at all times.

  • Braathe Gruppen SLA is maintained in accordance with the service level agreement. Our contingency plan, with well processed routines, ensures that our data centers are running at normal capacity. This means that all services and solutions are well monitored, maintained and provided for in an optimal manner.
  • Our data centers in Oslo, Rygge, Kongsberg and Bodø all have technical staff onsite, should the need for physical modifications arise.
  • Our offices are staffed only to the extent necessary and all other employees have been equipped to work from home wherever possible. We request that any visits be arranged and clarified in advance.
  • Physical attendance in customer locations is to be restricted to the lowest level possible. Individual evaluation of required level of physical attendance is made in agreement with the customer on a case-to-case basis.
  • Furthermore, we listen to the advice of the authorities.

A natural consequence of a “world in havoc” is uncertainty and concern. How will the services we all need in our everyday life cope and withstand this pressure? We want to assure you that your IT services from us should not be one of your concerns.

Our services include critical infrastructure that must be kept up to date and running. With customers ranging from banking services and logistics to emergency services, we become a crucial part of a supply chain that must function even during times of crisis. On this page, we offer insight into how our contingency plan now comes into force.

Amidst it all, one should never forget one’s employees. Many of whom are now left to work with new routines and possibly also in a completely different manner. Some may even suddenly have to work from a home office for the first time? This can be challenging, but with flexibility from everyone and through learning, the end result becomes as good as it can when everyone has to deal with new terms and limitations. Employees are one of your most important assets, and by equipping them with the right tools, you enable them to perform their tasks to the fullest, even from their home office.

If you have any questions, please reach out to your customer advisor.

Good luck, with a slightly different workday. Remember to take care of each other.

Last updated 18th of March, 18:30 CET.

Vil du vite mer? Fyll ut skjemaet.