Gjennom et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal vi sette sammen de beste løsningene slik at våre kunders IT hverdag blir mest mulig bekymringsfri. Vi skal tilfredsstille våre kunders krav og behov gjennom kontinuerlig fokus på forbedring av våre prosesser, tjenester og produkter basert på:

– Kunders tilbakemeldinger og interne evalueringer.
– Tilegnelse av riktig kompetanse, og kunnskap om den teknologiske utviklingen.
– Effektive leveranser til avtalt tid og kostnad.
– Høy tjenestetilgjengelighet gjennom stabil og pålitelig drift.
– Automatiserte prosesser, samt dokumenterte og oppdaterte rutiner for å sikre riktig kvalitet og unngå kritiske avvik.
– Forankring av prinsippene for god informasjonssikkerhet og kvalitet i organisasjonen.


• Vårt rammeverk for informasjonssikkerhetsmål er:

– Kunders verdier skal identifiseres og håndteres på en slik måte at de ikke går tapt, blir korrumpert, blir gjenstand for misbruk eller kommer på avveie.
– Våre prosesser, systemer, tjenester og produkter skal planlegges og benyttes på en slik måte at deres tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet ivaretas.
– Ansatte skal være fortrolige med vår sikkerhetsinstruks og vår kommunikasjonsplan.
– Leverandører og samarbeidspartnere skal overholde våre krav til informasjonssikkerhet.
– Uønskede hendelser skal forebygges, og vi skal lære av hendelser som oppstår.


• Braathe Gruppen AS forplikter seg til å oppfylle alle lover, forskrifter og krav som gjelder vår virksomhet.