Braathe Gruppen ønsker å tilby produkter og tjenester som tilgodeser miljøhensyn i størst mulig omfang. Vi vil sikre at selskapet ikke unødvendig medvirker til forurensing av miljøet på bakgrunn av følgende målsetninger.

• Vi skal ha energieffektive løsninger og unngå unødvendig energibruk.

• Energieffektivisering og energieffektivitet skal alltid vurderes i relevante beslutningsforhold.

• Vi skal tilstrebe å redusere påvirkningen av det ytre og indre miljøet.

• Miljøarbeidet styres av gjeldende lover og forskrifter, parallelt med kontinuerlig arbeid knyttet til overvåkning og forebyggende tiltak.

• Ved investeringer i maskiner og inventar skal de mest miljøtilpassede produkter prioriteres.

• Vi skal tilstrebe å transportere vårt gods på en miljøbevisst måte.

• Vi skal redusere mengde papir og manuelle opperasjoner, ved kontinuerlig økt bruk av elektroniske prosesser for kommunikasjon, informasjon, fakturering og alle andre arbeidsprosesser.

• Vi skal arbeide for å redusere avfall av emballasje på våre produkter.

• Vi skal påvirke våre leverandører ved våre valg, slik at våre produkter og tjenester minst mulig belaster miljøet.

• Vi skal gjøre vårt ytterste for at kasserte elektroniske produkter går til gjenvinning og ikke påvirker det ytre miljøet. Vi har avtale med godkjent gjenvinningsbedrift.

• Miljøforhold skal vurderes i alle relevante beslutningsforhold.

• Grønt datasenter

 resirk

Braathe Gruppen har flere tusen servere i produksjon i sitt datasenter. Antallet øker kontinuerlig i takt med nye leveranser. Mye energi benyttes til avkjøling av serverne. Vi har derfor bygd et frikjølesystem basert på jordkjøling.

Det er gravd to separate slynger, hver på 7.500 meter, som til sammen gir mulighet for å kontinuerlig avgi eller hente ca 400KW kjøle- eller varmeeffekt. Total lengde på rørsløyfene er 15.000 meter.

I tillegg er det et større varmeanlegg som trekker opp mot 150KW tilkoblet systemet. Varmeanlegget gir varme til kontorer, tappevann, maskinhall og en universaltørke for korn og bioenergi. Alle tre sløyfene er reversible, noe som gjør at de etter behov kan gi kjøling eller varme.

Totalt sirkulerer ca 35.000 liter med miljøvennlig kjølevæske (Dowcal 20 - 50% Propylenglycol) i systemet. Pumpene til sirkulering av kjølevæsken er computerstyrte og dermed oppnår vi automatisk redusert strømforbruk ved redusert kjølebehov samtidig som tilstrekkelig sirkulasjon i systemet opprettholdes, for å sikre best mulig energieffekt.

Som eksempel kan nevnes at vinterstid brukes ca 350 watt for å pumpe 10.000 liter per time rundt sløyfene på 7,5 km. Når de to sløyfene kun brukes til kjøling, får vi en total PUE (Power Usage Effectiveness)/energieffektivitet på ca 1,1 i datasentertet, mot en normalverdi på opp mot 2 der tradisjonelle kjøleanlegg benyttes.

 miljø

Fordi vi også har et større varmeanlegg hvor varmen brukes til oppvarming og til drift av universaltørke er dette tallet i realiteten lavere. Når alt forbruket går til reelle varmebehov eller tørking får vi en PUE ned mot 0,5. Vi arbeider med løsninger som sikrer dette over hele året.

Samarbeid med Fairtrade Norge

FairTrade
Som en del av vår miljøprofil, samarbeider vi med Fairtrade Norge. Fairtrade Norge bidrar til bedre arbeidsforhold og handelsbetingelser for bønder og arbeidere i over 74 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika.

Blant deres viktigste standarder er:

• Bønder har krav på rettferdig betaling for det de dyrker 

• Organisasjonsfrihet for plantasjearbeidere 

• Kvinner har rett til barselpermisjon og ammepauser 

• Tvangs- og barnearbeid er forbudt 

•  «Fairtrade Premium» gir kooperativet/plantasjearbeiderne en ekstra sum penger pr. kilo/liter/stilk som forvaltes av bøndene og arbeiderne selv i demokratisk fellesskap 

• Langsiktige kontrakter som gir forutsigbarhet 

• Økt markedstilgang for råvarene 

• Alle plantasjearbeidere skal ha arbeidskontrakter, stillingsbeskrivelser, faste lønnsutbetalinger og minst minstelønn (fastsatt av FN)

• Nødvendig verneutstyr skal benyttes 

• Diskriminering på grunnlag av politisk ståsted, etnisitet, religion, kjønn, seksuell legning eller annet skal ikke finne sted 

• Miljøvennlige krav som redusert sprøytemiddelbruk, rensing av utslippsvann og tiltak mot jorderosjon, og det oppfordres til opplæring i hvordan legge om til økologisk jordbruk