Med den utviklingstakten ColliCare har fungerer ikke tradisjonelle dataløsninger. Men det gjør skyløsningen hos Braathe Gruppen.

ColliCare tilbyr logistikktjenester innenfor shipping, spedisjon, tredjepartslogistikk og distribusjon. Da selskapet ble opprettet slo vi sammen tre firmaer som alle hadde forskjellige IT-løsninger. Vi valgte Braathe som vår sentrale IT-leverandør, og de fikk oppgaven med å strukturere og legge opp alt for oss som en ASP-løsning.

Vi har vært i en sterk utvikling, fra et lite norsk firma til et større internasjonalt, og har en ganske skarp vekststrategi fremover. Det betyr at det kontinuerlig skjer veldig store endringer, med både nyetableringer, nedleggelser og flytting i stort tempo underveis. Her har nettskyløsningen hos Braathe fungert veldig bra, det er en modell som gir oss stor fleksibilitet.

Alt ligger hos Braathe, det eneste vi trenger å tenke på når vi setter opp et kontor er at vi har internettilknytning. Vi kan ha fullt fokus på kjernevirksomheten vår, og står fritt i vår utvikling.

IT-funksjonene er selvfølgelig helt sentrale for oss, og med den utviklingstakten vi har kan det bli ganske komplekst. Med denne løsningen er vi sikret å være oppdaterte til enhver tid, Braathe følger med og sørger for at vi alltid har det nyeste.

Da vi var ute etter IT-leverandør fremsto Braathe som profesjonelle og solide, både økonomisk og faglig, og de har vist seg å være en god partner for oss.

Kent Nicolaysen
ColliCare Logistics AS