OM OSS

Virksomhetspolicy

Braathe forplikter seg til å oppfylle alle lover, forskrifter og krav som gjelder vår virksomhet

Arbeidsmiljø og kompetanse

Arbeidsmiljø
Braathe er en kompetansebedrift som tilbyr løsninger og tjenester av høy kvalitet og kompleksitet. Vår virksomhet bygger på våre ansattes kompetanse og tilnærming til arbeidsoppgaver. Dette krever et stimulerende arbeidsmiljø som motiverer våre ansatte til å trives, utvikles og til å opptre både selvstendig og som ambassadører for vår virksomhet.
Vi har som overordnet mål at ingen ansatt i Braathe skal utvikle fysisk eller psykisk sykdom, eller bli skadet, som resultat av sitt arbeid i virksomheten.

Basert på våre egne risikovurderinger, arbeidsmiljøloven og ISO standarden 45001, jobber vi systematisk med forebyggende arbeid og fokuserer vårt arbeidsmiljøarbeid på:

 •  Motvirkning av usunn arbeidsbelastning ved å oppfordre til samarbeid og støtte og ved å sørge for balanse mellom krav og ressurser på arbeidsplassen.
 • Tilrettelegging av gode arbeidsplasser for forebygging av belastningsskader.
 • Holdningsskapende arbeid og god oppfølging av ethvert tilløp til diskriminering, mobbing eller seksuell trakassering.

Vi jobber for at arbeidsmiljøet skal være preget av at:

 • Virksomhetens mål og strategier er godt kjent.
 • Lederskap er tydelig og inkluderende, og ansvar og myndighet er definert på alle nivåer. Ledere har/får de rette ferdighetene, kunnskapene, ressursene og kreftene til å fremme et stimulerende og bærekraftig arbeidsmiljø.
 • Hver arbeidstaker behandles med respekt uavhengig av kjønn, religion, seksuell legning, etnisitet, etc.
 • Forventningene til hver medarbeider avstemmes i forhold til den enkeltes forutsetninger og evner, og de ansattes forslag, kommentarer og behov hensyntas i utviklingen av vårt arbeidsmiljø.
 • Arbeidsmiljø tas i betraktning ved ulike avgjørelser der dette kan bli påvirket.
 • Signaler om klanderverdige forhold, helseproblemer eller andre avvik i arbeidsmiljøet behandles omgående i tråd med interne retningslinjer.

I tillegg til å møte de rettslige kravene knyttet til arbeidsmiljøet i våre aktiviteter, skal arbeidsmiljøarbeidet også følge Braathes grunnleggende verdier. Alle som innehar lederposisjoner i Braathe Gruppen skal legge til rette for god trivsel, og er ansvarlige for å kommunisere HMS- og arbeidsmiljøpolitikken til alle som arbeider for, eller på vegne av organisasjonen.

Kvalitet & informasjonssikkerhet

Gjennom et bredt spekter av produkter og tjenester innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi skal vi sette sammen de beste løsningene slik at våre kunders IT hverdag blir mest mulig bekymringsfri. Vi skal tilfredsstille våre kunders krav og behov gjennom et kontinuerlig fokus på forbedring av våre prosesser, tjenester og produkter basert på:

 • Kunders tilbakemeldinger og interne evalueringer.
 • Tilegnelse av riktig kompetanse, og kunnskap om den teknologiske utviklingen.
 • Effektive leveranser til avtalt tid og kostnad.
 • Høy tjenestetilgjengelighet gjennom stabil og pålitelig drift.
 • Automatiserte prosesser, samt dokumenterte og oppdaterte rutiner for å sikre riktig kvalitet og unngå kritiske avvik.
 • Forankring av prinsippene for god informasjonssikkerhet og kvalitet i organisasjonen.

Våre grunnleggende rammer for arbeid med informasjonssikkerhet er følgende:

 • Kunders verdier skal identifiseres og håndteres på en slik måte at de ikke går tapt, blir
  korrumpert, blir gjenstand for misbruk eller kommer på avveie.
 • Våre prosesser, systemer, tjenester og produkter skal planlegges og benyttes på en slik
  måte at deres tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet ivaretas.
 • Ansatte skal være fortrolige med vår sikkerhetsinstruks og vår kommunikasjonsplan.
 • Leverandører og samarbeidspartnere skal overholde våre krav til informasjonssikkerhet.
 • Uønskede hendelser skal forebygges, og vi skal lære av hendelser som oppstår.

Bærekraft og ytre miljøpåvirkning

Vi jobber aktivt for å redusere våre direkte og indirekte negative påvirkninger på det ytre miljø.

I Braathe skal vi jobbe aktivt og målrettet for kontinuerlig å redusere våre direkte og indirekte negative påvirkninger på det ytre miljø. Gjennom vårt arbeide med kvalitet, informasjonssikkerhet, arbeidsmiljø og vår miljøsatsing (ISO 9001, 27001, 45001 og 14001) ønsker vi å ta vare på miljøet og bidra positivt til å nå FNs bærekraftsmål.

Vi har innarbeidet krav til miljøstyring i det generelle ledelsessystemet på lik linje med krav til bl.a. ivaretakelse av kvalitet, helse og sikkerhet.

Den direkte negative påvirkning vår virksomhet har på det ytre miljø, med ressursforbruk, forurensning og avfall som følge av våre medarbeideres aktivitet i arbeidsforholdet er begrenset. Likefult er det både ønskelig og fullt mulig å redusere påvirkningen gjennom konkrete tiltak.