Braathe skal operere i samsvar med den norske åpenhetsloven

Vi erklærer med dette vår intensjon om å etterleve åpenhetsloven, effektiv fra 1. juli 2022. Loven fremmer virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikrer allmenheten tilgang på informasjon.

Åpenhetsloven setter rammene for norske virksomheters arbeid i å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Gjennom strukturert gjennomgang av våre leverandører for å undersøke og dokumentere deres tilstand knyttet til arbeidsmiljø, menneskerettigheter, ytre miljø og anti-korrupsjon, gjør vi en innsats for å møte kravene fra Åpenhetsloven.

 

Ole Braathe
Administrerende Direktør, Braathe AS

Braathes samfunnsansvar

Et ansvar vi tar på alvor

Vi ble etablert i 1989, og vi leverer innovative skyteknologiløsninger til SMB-segmentet, i hele Norge og i Norden. Vår innsikt i og kunnskap om teknologi, design og forretningsutvikling setter oss i stand til å bistå våre kunder og levere bekymringsfri IT 24/7/365. Vi har kontorer spredt over hele Norge. Hovedkontoret er i Moss.

Vi er bevisste vårt ansvar, og gjennom å påta oss samfunnsansvaret som ligger i CSR (Corporate Social Responsibility), sikrer vår forretningsmodell at vi er sosialt pålitelige overfor oss selv, våre interessenter, våre samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig. Vi har og tar et ansvar for det menneskelige, samfunnsmessige, miljømessige og bransjerelaterte.

Våre avgjørelser og foranstaltninger skaper rom for varig og positiv endring. Ved å skape bevissthet rundt dette, og også vise samfunnsansvar på denne måten, går vi i bresjen for omstilling og endring som får positiv innvirkning på fremtiden for oss alle. Slik former vi fremtidens næringsliv og forretningsmodeller.

Vår virksomhetspolicy


Vår virksomhetspolicy sier eksplisitt at vi forplikter oss til å oppfylle alle lover, forskrifter og krav som gjelder vår virksomhet.

Virksomhetspolicyen omfatter blant annet; arbeidsmiljø og kompetanse, samfunnsansvar, herunder menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, kvalitet & informasjonssikkerhet og bærekraft & ytre miljøpåvirkning, samt anti-korrupsjon.

Les mer her.

Gjennom vår virksomhetspolicy forplikter vi oss oss i tillegg til høye standarder for etisk atferd. Vi har dermed også nulltoleranse for ulovlig og uetisk forretningspraksis, bestikkelser, korrupsjon, skattefusk, tvangs- og barnearbeid, uanstendige arbeidsforhold og andre brudd på menneskerettighetene. Listen er ikke uttømmende.

 • EGENRAPPORTERING

  Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

  Nedenfor følger informasjon om våre styringssystemer og sertifiseringer, samt vår egenrapportering til House of Control, i tilknytning til Åpenhetsloven, med fokus på menneskerettigheter, sysselsetting (anstendige arbeidsforhold), miljø og klima og anti-korrupsjon.

  • Styringssystemer og sertifiseringer

   Vi er sertifisert i henhold til fire ISO standarder (9001 kvalitet, 14001 miljø, 27001 informasjonssikkerhet og 45001 arbeidsmiljø).
   Vårt arbeid med kvalitetsledelse fokuserer på kundefokus, lederskap, menneskers engasjement, prosesstankegang, forbedring, bevisbasert beslutningstaking og relasjonsledelse.

   Ledelsessystemet inneholder blant annet system for:

   • Oversikt over virksomhetens kontekst og våre interessenter
   • Aktivaoversikt
   • Prosesser
   • Rutiner
   • Behandling av avvik og forbedringer
   • Risiko og mulighetsvurderinger
   • Styrende dokumenter
   • Dokumentasjon
   • Mål og målstyring
   • Samsvar med lover og andre krav
   • Kompetanseoversikt
   • Rolle- og myndighetsbeskrivelser
   • Personal og HMS håndbok
   • Revisjoner (eksterne og interne)
  • Menneskerettigheter

   • Kan det bekreftes at kjøp av varer og tjenester som anskaffes, ikke bryter gjeldende lover og regler,
    sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner og nasjonal arbeidslovgivning på produksjonsstedet, samt at
    FNs menneskerettighetserklæring skal respekteres?
    Ja
   • Ivaretar virksomheten mangfold og likebehandling?
    Ja
   • Hvilke krav stilles til deres (under)leverandører vedrørende mangfold og likebehandling?
    Vi har utarbeidet en rutine for risikobasert håndtering av våre leverandører. Alle leverandører som blir
    klassifisert som «A» skal gjennomgås minst en gang per år som input til vår årlige ledelsens gjennomgåelse. Disse leverandørene blir stilt spørsmål knyttet til om de har dokumentert og kommunisert krav og forpliktelser for kvalitet, miljø, informasjonssikkerhet, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.
   • Hvordan følger virksomheten opp at leverandørerene deres utfører sine tjenester på en etisk og
    etterrettelig måte?
    Hvis det er praktisk mulig og ved behov for nye leverandører og eventuelt eksiterende leverandører skal det gjøres en ny evaluering av leverandørene for å identifisere hvordan de tilfredsstiller våre krav til kvalitet, miljø, sikkerhet, arbeidsmiljø og samfunnsansvar.
  • Sysselsetting (anstendige arbeidsforhold)

   • Finnes det dokumentasjon på at deres virksomhet ivaretar relevante HMS-standarder?
    Ja, se også vår virksomhetspolicy.
   • Finnes det dokumentasjon på at deres (under)leverandører ivaretar relevante HMS-standarder?
    Ja
   • Oppfyller virksomheten de til enhver tid gjeldende regelverk for arbeidstakers rettigheter?
    Ja
   • Oppfyller virksomhetens (under)leverandører de til enhver tids gjeldende regler for arbeidstakers
    rettigheter?
    Ja
   • Har virksomheten rutiner for deling av informasjon med de ansatte relatert til arbeidstakers rettigheter?
    Ja
   • Har virksomheten rutiner for å sikre at dere verken ansetter barn eller medvirker til barnearbeid?
    Ja
   • Har virksomheten tiltak for å sikre at (under) leverandører ikke ansetter barn eller medvirker til
    barnearbeid?
    Ja
   • Har virksomheten rutiner for å sikre at dere ikke bidrar til diskriminering?
    Ja
  • Miljø og klima

   • Arbeider virksomheten aktivt for et mer bærekraftig klima og miljø?
    Ja
   • Er kartlegging av klima og miljø en del av rutinene i deres virksomhet?
    Ja
   • Har virksomheten rutiner for opplæring av ansatte i arbeidet for bærekraftig klima og miljø?
    Ja
   • Rapporterer virksomheten årlig på klima og miljø?
    Ja
   • Anvender virskomheten føre-var-prinsippet der det er fare for alvorlig skade på helse, miljø og sikkerhet?
    Ja
   • Hvilke internasjonale prinsipper er dekket av deres retningslinjer?
    • UN Global Compacts 10 prinsipper
    • Sentrale FN-konvensjoner, så som FNs menneskerettighetetserklæring, barnekonvensjonen, konvensjon om sivile og politiske rettigheter, om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og om rasediskriminering
    • ILOs konvensjoner og særlig kjernekonvensjonene om organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger, forbud mot barnearbeid, forbud mot tvangsarbeid og forbud mot diskriminering
    • OECDs retningslinjer for flernasjonale virksomheter, med tydelige forventninger til aktsomhet på områder som menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, antikorrupsjon og åpenhet.
   • Gjelder virksomhetens retningslinjer (som nevnt over) også for deres direkte underleverandører?
    Ja
   • Er virksomheten sertifisert i henhold til en standard/sertifisering?
    Ja, ISO-sertifisert
  • Anti-korrupsjon

   • Kan det bekreftes at virksomheten tar avstand fra alle former for korrupsjon?
    Ja
   • Forholder virksomheten seg til internasjonale konvensjoner om korrupsjon?
    Ja
   • Gjennomføres det regelmessig kartlegging av risiko for å hindre involvering i korrupsjon?
    Ja
   • Er det utarbeidet rutiner for oppfølging og dokumentasjon av virksomhetens leverandører relatert til anti-korrupsjon?
    Nei
   • Har virksomheten retningslinjer og rutiner for varsling av trakassering, korrupsjon og andre kritikkverdige
    forhold/ulovligheter?
    Ja
   • Har virksomheten en Supplier Code of Conduct som leverandørene forplikter seg å følge?
    Nei, men vi har en generell leverandørforskrift, som vedlegg til våre innkjøpsrutiner, for å dekke leverandører der deres egne kontrakter ikke er dekkende for områdene arbeidsmiljø og menneskerettigheter.

  Samsvar med lover og etiske retningslinjer

  Våre etiske retningslinjer hjelper oss og våre leverandører til å utøve godt samfunnsansvar og sosialt ansvar.

  Braathe sine leverandører er forpliktet til å overholde alle gjeldende nasjonale og internasjonale lover, samt etiske retningslinjer og allment akseptert praksis. Disse etiske retningslinjene er godkjent av Braathe sin ledergruppe og gjelder alle leverandører til Braathe. Dette inkluderer for eksempel å opptre under like vilkår på konkurranseutsatte markeder, sikkerhet vedrørende hvilke produkter og tjenester som leverandøren leverer, å overholde reglene i arbeidsmarkedet, menneskerettigheter og internasjonale standarder.

  Leverandøren skal ha nulltoleranse overfor alle slags lovbrudd, inkludert deltakelse i ulovlig og uetisk virksomhet. Leverandøren skal alltid respektere lokale verdier og tradisjoner i de land hvor leverandøren opererer. Alle leverandører til Braathe er ansvarlig for å følge og fremme disse retningslinjene. Brudd på retningslinjene vil bli gransket og kan i ytterste konsekvens medføre med opphør av leverandørforholdet.

  Retningslinjer og prosedyrer

  Slik sikrer vi overholdelse av den norske åpenhetsloven, arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven

  • EKSTERNT

   Eksterne kontroller

   Innkjøpsrutiner i vår generelle leverandørforskrift
   Prekvalifisering og rutine for innkjøp/rutine for leverandøroppfølging
   Årlig gjennomgang av leverandører
  • INTERNT

   Internkontroller

   Personalhåndbok
   Avviks- og varslingssystemer
   Retningslinjer for helse, miljø og sikkerhet
   Rutine for varsling av kritikkverdige forhold
   Årlig medarbeidertilfredshetsundersøkelse