Device as a Service

Tjenestebeskrivelse for Device as a Service (DaaS)

 

Tjenestebeskrivelse gjeldende fra 15.12.2022 for Løpende Leveranser, Nettskyavtale eller SSA-D avtale.

Om Device as a Service (DaaS)

Denne tjenestebeskrivelsen dekker betingelser og leveranse ved Device as a Service (DaaS) fra Leverandøren. Avtalebetingelser

Generelle Betingelser

Tjenesten leveres under gjeldende Generelle Betingelser som publisert på Leverandørens nettsted dersom kunden ikke har annen avtale som regulerer forhold ved DaaS. Dersom det er motstrid mellom Generelle Betingelser og denne Tjenestebeskrivelse har denne Tjenestebeskrivelsen forrang.

Nettskyavtale, SSA-D avtale

Dersom det foreligger en gyldig løpende avtale av typen Nettskyavtale eller SSA-D type avtale har avtalen forrang foran denne Tjenestebeskrivelsen.

Andre Betingelser

Tjenesten leveres i henhold til betingelser i Leverandørens gjeldende Tjenestebeskrivelsene «Support» og «Timebaserte konsulenttjenester» som publisert på Leverandørens nettsted.

SLA

SLA Punkt SLA Verdi
Standard klargjøring inkludert Gjeldende Windows klient OS preinstallert og oppdatert til siste tekniske versjon og sikkerhets-patcher oppdatert.

Standard innstillinger i OS satt.

Fri for reklameprogramvare.
Citrix klient installert i siste versjon.
Verktøy for Support og Drift ferdig installert

Kundetilpasset klargjøring (tillegg) Kundetilpasset klargjøring kan avtales separat. Kundetilpasset klargjøring kan etter avtale omfatte:

-Installasjon av Kundens fagapplikasjoner etter spesifikasjon
-Kundetilpasning av PC
-Brukertilpasning av PC for direkte innlogging
-Vedlikehold av kunde og brukertilpasset klargjøringsrutine for nye modeller

Frakt Frakt til Kunden tilkommer ved utlevering.
Feilretting av maskinvare og OS feil Leverandøren er ansvarlig for feilretting av maskinvare og OS feil på DaaS. Feilretting utføres normalt som fjernstyring av brukerens utstyr. I enkelte tilfeller må utstyret returneres Leverandøren for reparasjon eller erstatning. Leverandøren er ikke erstatningspliktig for tap av data i forbindelse med feil på maskinvare og OS.

Ønsker man konsulent ut for feilretting, så utføres dette etter gjeldende konsulentbetingelser

Klargjøring etter feilretting Fri standard klargjøring som rettetiltak ved diskbytte eller andre hendelser.
Erstatningsutstyr Ved feil som krever reparasjon sender Leverandøren snarest ut nytt utstyr pr post eller ved innlevering hos Leverandøren. Kunden returnerer det defekte utstyret.
Garantiadministrasjon Leverandøren er ansvarlig for garantihåndtering og reparasjon av enhetene inkludert nødvendige deler.
Endring av utstyr Kunden kan endre utstyr og modeller i leietiden. Etableringsavgift tilkommer ved endring.
Frakt i leieperioden Leverandøren dekker frakt til Kunden i forbindelse med reparasjon. Kunden dekker returfrakt ved innlevering ifm. avslutning, bytte eller reparasjon.
Etablering Etableringsgebyr for DaaS belastes med tilsvarende 1 månedsleie.
Bindingstid Det er ikke bindingstid på DaaS.
Fakturering leie Leie faktureres forskuddsvis 3 måneder av gangen.
Minimumsleie Minimum leie er 3 måneder med Etablering i tillegg.
Utkjøp Kunden kan til enhver tid kjøpe ut leid utstyr til Utkjøpspris angitt nedenfor, dog aldri mindre enn tilsvarende 3 månedsleier.
Utkjøpspris (36 månedsleier) – (Antall månedsleier hvor utstyret har vært leiet) + (3 månedsleier)

Andre vilkår

Tap eller skade

Ved tap eller skade ut over slitasje ved normal bruk, er Kunden ansvarlig for å erstatte det leide utstyret. Erstatning tilsvarer det laveste av reparasjonskost eller Leverandørens standard utkjøpsverdi ved taps/skadetidspunkt.

Kunden er ansvarlig for å forsikre utstyret om dette ønskes.

Kunden skal melde tap eller skade til Leverandøren skriftlig uten unødig opphold.

Oppsigelse og opphør

Ved avslutning av DaaS skal Kunden sende skriftlig oppsigelse til Leverandøren. Leieperiode ansees opphørt når utstyret er tilbakelevert til Leverandøren. Tilbakelevering av leid utstyr skal utelukkende skje gjennom sporbar post eller fraktforsendelse. Kostnader i forbindelse med tilbakelevering dekkes av kunde. Eventuelt restbeløp som er forskuddsfakturert ved tilbakelevering tilfaller Leverandøren.

Enhet må returneres uten konfigurasjoner som forhindrer at enhet kan gjenbrukes. For eks:

  • Fjerne Bios passord.
  • Fjerne knytning mot Azure/Intune som ikke administreres av Leverandør.

Dersom enhet returneres med konfigurasjon som gjør at den ikke kan gjenbrukes, vil Leverandøren forbeholde seg av retten til å fakturere kunden for utkjøp av maskin iht. vilkår for utkjøp.

Returadresse:
Braathe AS
Att: Retur DaaS
Nærumveien 24
1580 Rygge

Endringsmelding 15.12.2022

Denne tjenestebeskrivelsen erstatter tidligere Tjenestebeskrivelse «PC-kjøp og Leie» hva angår Leie av PC som tjeneste. Betingelser ved varekjøp av PC er flyttet ut og denne Tjenestebeskrivelsen er ikke lengre dekkende for dette.

Andre endringer:

  • Feilretting av maskinvare og OS feil
    • Leverandøren er ikke erstatningspliktig for tap av data i forbindelse med feil på maskinvare og OS.
    • Ønsker man konsulent ut for feilretting, så utføres dette etter gjeldende konsulentbetingelser.
  • Presisering av betingelser ved oppsigelse og opphør.
  • Generelle presiseringer og retting av språkfeil og inkurier.