Tjenestebeskrivelse Timebaserte Konsulenttjenester

Tjenestebeskrivelse gjeldende fra 01.07.2020 for Nettskyavtale, SSA-D Avtaler og Generelle Betingelser

Om Timebaserte Konsulenttjenester

Med konsulenttjenester menes all tjenesteyting som utføres av Leverandørens ansatte på henvendelse fra Kunden og som ikke er regulert og/eller inkludert som del av annen avtale mellom partene.

  • Leverandøren skal levere Kunden konsulenttjenester på løpende ad hoc basis
  • Alle oppdrag skal utføres forretningsmessig og med faglig rimelig innsats.
  • Det skal benyttes skikket personell for alle oppdrag.
  • Oppdrag utføres basert på den kompetanse Leverandøren rår over på utførelsestidspunktet.
  • Oppdrag utføres etter nærmere avtale mellom Kunden og den konsulenten som får tildelt oppdraget.
  • Konsulenttjenester utføres vanligvis innenfor Normal Arbeidstid
  • Arbeid utenom Normal arbeidstid som medfører overtidstillegg utføres etter nærmere avtale mellom partene.

Gyldighet

Timebaserte Konsulenttjenester leveres med betingelser som angitt i avsnittene nedenfor.

Kunder med gyldig Konsulentavtale, Nettskyavtale eller SSA-D avtale

Tjenesten leveres under gjeldende betingelser som angitt i gyldig avtale mellom partene. Dersom det er motstrid mellom inngått avtale og denne Tjenestebeskrivelse har avtalen forrang.

Generelle Betingelser

Dersom Kunden ikke har inngått annen avtale med Leverandøren som regulerer Timebaserte Konsulenttjenester leveres tjenestene som Løpende Leveranse under gjeldende Generelle Betingelser som publisert på Leverandørens nettsted. Dersom det er motstrid mellom Generelle Betingelser og denne Tjenestebeskrivelse har denne Tjenestebeskrivelsen forrang.

Underleverandører

Leverandøren står fritt til å bruke underleverandør for utførelse av hele eller deler av enhver oppgave såfremt dette skjer til de samme betingelser som ellers er avtalt. Underleverandøren skal være skikket til oppgaven og Leverandøren skal påse at Underleverandøren og dens ansatte er bundet av taushetserklæring når det er relevant.

Arbeidstid

Normal Arbeidstid

Normal arbeidstid er alle virkedager fra kl. 08:00 til 16:00.

Overtid

Arbeid utenfor Normal Arbeidstid, vil bli fakturert eller belastet Konsulentkonto i henhold til Leverandørens gjeldende satser for overtid. Se Leverandørens nettsted for gjeldende timesatser og overtidsfaktor. Overtidsarbeid gjøres utelukkende etter nærmere avtale mellom partene. Bestilling av overtidsarbeid skal meldes skriftlig av Kunden.

Medgått tid

Medgått Tid er summen av reisetid og tid som benyttes på utførelse av oppgaver for Kunden.

Reisetid

Faktisk reisetid fra Leverandørens representant forlater sitt normale arbeidssted og til avtalt oppmøtested og tilsvarende tid som brukes for å returnere til sitt normale arbeidssted. For oppdrag som medfører overnatting gjelder også som reisetid tid brukt mellom oppdragsstedet og overnattingsstedet.

Prosedyrer

Alle bestillinger av oppdrag gjøres skriftlig til Kundens kontaktperson eller Leverandørens kundesenter på support@braathe.no. Dersom det ønskes estimat eller fastpris må Kunden be om dette før oppdraget bestilles.

Oppdrag skal være registrert i Leverandørens saksbehandlingssystem før oppdraget påbegynnes. Leverandøren er ansvarlig for registrering.

Utførelse

Oppdrag utføres og belastes alltid basert på Medgått Tid med unntak for oppdrag hvor det er avtalt fastpris.

Estimat

Kunden kan be om estimat før arbeid med oppdraget påbegynnes. Leverandøren har ikke plikt til å gi estimat. Leverandøren velger om det er mulig å kunne gi et estimat basert på tilgjengelig informasjon. Dersom det ikke er mulig å gi et estimat skal Leverandøren opplyse om dette.

Estimat fra Leverandøren er kun gyldig så lenge oppdragets innhold ikke endres underveis, eller så lenge det ikke fremkommer nye opplysninger eller momenter under utførelse som ikke var hensyntatt i estimatet.

Leverandøren skal tilstrebe å varsle snarest mulig dersom det er sannsynlig at det vil forekomme overskridelse på mer enn 20% av estimat, og ellers dersom praktisk mulig, i forkant av at overskridelsen er oppstått. Leverandøren skal begrunne foreliggende overskridelse og eventuelt videre arbeid avtales nærmere mellom partene.

Fastpris

Kunden kan be om Fastpris på et oppdrag. Leverdøren har ikke plikt til å tilby fastpris.

Kunden er pliktig å oppgi alle kjente opplysninger som kan ha innvirkning på å fastsette Fastpris. Leverandøren vil likevel beregne en ekstra margin for å hensynta vanlige usikkerhetsmomenter i tillegg til faktisk forventet Medgått Tid.

Endringsordre

Kunden kan be om endringer og tillegg til oppdraget som angitt i opprinnelig Fastpris bestilling. Dette ansees som Endringsordre. Leverandøren kan velge å behandle Endringsordre enten som del av opprinnelig Fastpris, justering av Fastpris etter ny avtale eller som et separat oppdrag.

Leveringsbetingelser under Fastpris oppdrag

At Leverandøren har gitt en Fastpris er ikke en garanti om at Leverandøren må og skal levere til angitt Fastpris. Dersom Leverandøren finner saklig grunn for at påbegynt oppdrag ikke kan løses med rimelig risiko for betydelige overskridelser, eller at oppdraget rent teknisk ikke kan løses, kan Leverandøren kreve revurdering av Fastpris basert på en eller flere av følgende alternativer:

  1. Reforhandling av fastprisen.
  2. Utføre hele oppdraget basert på faktisk Medgått Tid.
  3. Avbryte oppdraget i sin helhet. Ved Leverandørens ensidige avbrytelse av Fastpris oppdrag vil påløpt Medgått tid ikke belastes Kunden.

Leverandøren skal varsle Kunden skriftlig så snart det foreligger grunn til å revurdere et Fastpris oppdrag.

Leverandøren er ikke erstatningspliktig for Kundens direkte eller indirekte kostnader ved avbrutt Fastpris oppdrag utover egen påløpt tid.

Priser og Fakturering

Gjeldende timepriser og overtidssatser er angitt på Leverandørens nettsted.

Minste oppdrag er 1 time, deretter belastes hver påbegynte 0,5 time.

Leverandøren fakturerer konsulentoppdrag utført etter Medgått Tid ukentlig.
Avvikende fakturaintervall kan avtales skriftlig mellom Kunde og Leverandør innenfor et avgrenset prosjekt. Dette koordineres og følges opp av Leverandørens prosjektleder. Lengste fakturaintervall er pr. mnd.

Konsulentoppdrag hvor det er gitt Fastpris faktureres normalt ved ferdigstillelse.

Leverandøren kan delfakturere fastprisoppdrag som overstiger 40 timer, 2 uker og/eller inneholder flere faser/delprosjekt. Delfaktura skal være representativ for andelen av oppdraget som er utført. Delfakturering koordineres av Leverandørens prosjektleder.

Fakturering av konsulentoppdrag knyttet til Konsulentkonto reguleres av konsulentavtalen.

Lisensrettigheter til utviklet kode og andre åndsverk

Kunden gis ubegrensede bruks- og kommersielle rettigheter på kode og/eller annet åndsverk som utvikles som eget oppdrag på vegne av Kunden. Leverandøren gis rett til å gjenbruke deler av kode og annet åndsverk i forbindelse med andre utviklingsprosjekter såfremt ikke annet er avtalt. Leverandørens bruksrett gjelder ikke videresalg av utviklet løsning som helhet til 3.part.

Tilleggsfunksjoner, endring og utvidelse i Leverandørens Standardtjenester

Dersom utvikling er en tilleggstjeneste, eller endret/utvidet funksjonalitet, for en eksisterende standardtjeneste fra Leverandøren, er Kundens bruksrett betinget av gjeldende lisens- og kommersielle betingelser for angjeldende tjeneste. Dette gjelder uavhengig av om Kunden har betalt for hele eller deler av utviklingen av tilleggstjenesten/funksjonaliteten. Leverandøren innehar eksklusive kommersielle rettigheter for slik kode og andre tilhørende åndsverk.